Havlíčkův Brod - křižovatky Cest

Motto:

Neptejte se svého města, co pro vás udělá.
Ptejte se sami sebe, co uděláte pro své město.

Stručný popis projektu

Hlavní záměr projektu je ve střednědobém horizontu (cca 5 let) zatraktivnit Havlíčkův Brod v očích jeho obyvatel i v očích návštěvníků našeho města.

V rámci tohoto projektu budou realizovány (zejména na veřejných prostranstvích, ale nikoli výlučně) jednotlivé etapy, tzv. „Cesty“. Jednotlivé Cesty budou věnovány vždy určitému konkrétnímu tématu (viz dále tabulku s možnými tématy dalších Cest) a budou mít daný konkrétní počet jednotlivých Zastavení. Účastníka Cesty (lhostejno, zda účastníka zcela náhodného či zda účastníka, který procházku Cestou absolvuje záměrně) budou na každém Zastavení stručnou formou seznamovat s konkrétním tématem. Ve městě tak může vzniknout poměrně hustá síť značených cest, na jejichž Křižovatkách i na jednotlivých Zastaveních mohu být v dalším období umisťovány různé poutače, směrníky, umělecké předměty. K úvaze do budoucna jsou také možné hry a různé soutěže na jednotlivých Cestách.

Jaké možné cesty a jejich křižovatky lze v Havlíčkově Brodě najít?

Havlíčkův Brod je od svého vzniku přirozenou křižovatkou cest. První historicky doloženou křižovatkou bylo křížení haberské stezky s řekou Sázavou v místech, kde vznikla osada Brod. Přirozeným vývojem se Smilův a Německý a následně pak Havlíčkův Brod stal zejména význačnou křižovatkou dopravní. Na tom nic nemění ani skutečnost, že dosud realizované dálnice se Havlíčkovu Brodu vyhýbají. Z Havlíčkova Brodu lze vyjet po silnicích na Jihlavu, na Humpolec a následně Pelhřimov, na Okrouhlici a následně posázavím do Světlé nad Sázavou a Ledče nad Sázavou, na Kolín a následně na Kutnou Horu a do Prahy, na Chotěboř, na Ždírec nad Doubravou a následně do Chrudimi, Pardubic a Hradce Králové, v neposlední řadě do Přibyslavi a následně do Žďáru nad Sázavou. S rozvojem železnice se Havlíčkův Brod stal také významným uzlem železničním, lze z něho vyjet do pěti směrů. Do Kolína, do Pardubic, do Brna, do Jihlavy a do Humpolce. Havlíčkův Brod má i tu výhodu, že leží na soutoku (křižovatce) řek Sázava a Šlapanka. Tyto vodní cesty jsou stále využívány vodáky, byť již mnohem méně, než tomu bývalo dříve.

V neposlední řadě je nutno zmínit poměrně hustou síť turisticky značených cest, o které se dlouhodobě pečlivě starají členové a značkaři Klubu českých turistů a které se v našem městě na několika místech kříží. Havlíčkův Brod je v posledních desetiletích i křižovatkou několika cyklostezek.

V okolí města lze v zimě nalézt četné křižovatky mnoha stop lyžařů na běžkách.

Při vědomí těchto souvislostí již není daleko k myšlence, že by se počet křižovatek v Havlíčkově Brodě mohl ve střednědobém horizontu (cca 5 let) významně zvýšit. Mohly by vzniknout umělé naučné nebo zábavné Cesty, které by město zatraktivnily nejen pro jeho obyvatele, ale i pro návštěvníky města.

Název města napovídá, že první realizovaná Cesta by měla souviset s Karlem Havlíčkem Borovským. Při znalosti jeho díla není těžké se dopracovat k názoru, že první Cesta by měla být věnována epigramům KHB. Tato myšlenka je konkretizována na samostané stránce, v projektu Cesta epigramů KHB. První Cesta v projektu „Havlíčkův Brod – křižovatky Cest“ bude v roce 2015 minimálně cesta č. 1, „Cesta epigramů KHB“, realizovaná ve výkladních skříních v centru Havlíčkova Brodu.

Sluší se připomenout, že určitou inspirací k projektu Cesty č. 1, Cesty epigramů KHB ve výkladních skříních v centru města, byla realizace výstavy Umění za sklem z roku 2009, kde ve výkladních skříních v centru města byla umístěna umělecká díla místních umělců a umělců z partnerského Brielle. V roce 2015 je výstava „Umění za sklem“ a „Cesta epigramů KHB“ realizována souběžně.

Kdo je autor a kdo jsou partneři projektu Havlíčkův Brod - křižovatky Cest

Projekt „Havlíčkův Brod – křižovatky Cest“ inicioval v roce 2015 okrašlovací spolek Budoucnost (schváleno valnou hromadou okrašlovacího spolku Budoucnost v Havlíčkově Brodě dne 7. února 2015). Partneři projektu se mohou postupně přidávat, v prvním kroku (pro realizaci Cesty číslo 1 – Cesty epigramů KHB), je domluvena spolupráce s Muzeem Vysočiny HB a s Krajskou knihovnou Vysočiny v HB. Přirozenými partnery budou dále vlastníci nemovitostí, zejména v centru Havlíčkova Brodu, případně nájemci v provozovnách tamtéž. Pokud se projekt bude úspěšně rozvíjet, lze předpokládat, že v dalších krocích se přirozeným partnerem projektu stane i město Havlíčkův Brod, informační centrum a další subjekty, firmy, jednotlivci.

Chcete se stát partnerem projektu "Havlíčkův Brod - křižovatky Cest"? Napište nám na mail budoucnost.hb@gmail.com.

Další možné Cesty, které by mohly být realizovány v Havlíčkově Brodě

Cesta epigramů KHB Cesta bude informovat o nejznámějších epigramech KHB, její realizace proběhne v roce 2015 a je rozpracována samostatně.
Cesta parku Budoucnost (námět: Michal Kamp, pracovník Muzea Vysočiny v HB) Cesta by zhruba odpovídala komentovaným procházkám, které již nyní příležitostně pan Kamp po parku Budoucnost organizuje. Na jejích jednotlivých Zastraveních by se účastník seznámil nejen s historií parku Budoucnost, ale se zajímavými sochami, památníky a stavbami na území parku.
Cesta pověstí
(námět: Krajská knihovna v HB)
Cesta by informovala o některých zajímavých pověstech, které se k našemu městu nebo k jeho stavbám či osobnostem váží.
Cesta historie Cesta by informovala o nejvýznačnějších událostech v historii našeho města. Její vedení po území města by bylo předmětem dalších diskusí, pokud by byla realizována.
Cesta osobností Cesta by informovala o nejzajímavějších osobnostech, které jsou nějak s naším městem spjaty. Její směřování městem by bylo vhodné vést tak, aby jednotlivá zastavení byla realizována především na místech, která s onou osobností pokud možno nějak souvisí, ale nezbytné to není. Tato Cesta by neměla zahrnovat význačné podnikatele, protože těm by měla být věnována Cesta samostatná.
Cesta stromů Cesta by informovala o nejzajímavějších dřevinách, které je možné na území našeho města najít. Přirozeně by měla procházet minimálně v počátku parkem Budoucnost, ale nikoli výhradně, protože zajímavé dřeviny jsou k nalezení i v jiných částech města.
Cesta zpěvných ptáků Cesta by informovala o nejznámějších druzích zpěvných ptáků, které lze na území našeho města spatřit či zaslechnout (případná realizace se stanicí ochrany přírody, která pořádá tradiční vítání ptačího zpěvu).
Cesta soch Cesta by informovala o sochách, které jsou na území našeho města umístěny (a nebo umístěny byly). Prolíná se s Cestou zmizelých domů.
Cesta pomníků Cesta by informovala o nejvýznačnějších pomnících, které na území města stojí, ale třeba i v minulosti stály.
Cesta staveb Cesta by informovala o význačných nebo jinak zajímavých stavbách, které lze na území našeho města nalézt.
Cesta podnikatelů Cesta by informovala o nejvýznačnějších podnikatelích, kteří na území našeho města působili.
Cesta partnerských měst Cesta by informovala o partnerských městech. Obsah jednotlivých Zastavení by si stanovila partnerská města, umístění jednotlivých zastavení by bylo předmětem dalších diskusí.
Cesta Sázavy Cesta by ve zmenšeném měřítku představila tok řeky Sázavy, od pramene až po soutok s Vltavou. Zajímavá místa, města na jejím toku.
Cesta planet Cesta by ve velmi zmenšeném měřítku představila nejen velikostní, ale zejména vzdálenostní poměry ve sluneční soustavě.
Cesta partnerů, podniků, podnikatelů Cesta by informovala o jednotlivých partnerech projektu a mohla již by mít i nezanedbatelný komerční rozměr.
Cesta zmizelých domů
(námět: L. Vondrák, člen spolku)
Cesta by na vybraných místech ukazovala, jak vypadaly pohledy v určitých místech dříve k porovnání, jak tato místa vypadají nyní.
Cesta laviček
(námět: J. Vízek, člen spolku)
Cesta by vedla celým městem (případně i jeho okolím) a na tradičně i netradičně pojatých lavičkách by posklytovala odpočinek i počtení.
Cesta ulic
(námět: J. Stryhal, nečlen OsB)
Cesta by poskytovala základní informace o osobnostech, podle kterých jsou pojmenovány ulice v našem městě.
Cesta slov
(námět: L. Vondrák, člen spolku)
Cesta by netradiční formou seznamovala procházející účastníky Cesty se zajímavými slovy. Mohla by být velmi kreativní.
Cesta Františka Petra
(námět: Š. Podešt, člen spolku)
Cesta by seznamovala s životem a dílem významného lokálního historika, profesora, archiváře, muzejníka a kronikáře.
Cesta čísel
(námět: O. Holenda, nečlen OsB)
Cesta by informovala o zajímavých statistický číslech z historie i ze současného života města, nabízí se významné spojení s ICT.
Cesta hrdinů
(námět: J. Chmelík, GB, dosud nečlen spolku)
Cesta by připomněla známé i méně známé kladné hrdiny, kteří v našem městě žili nebo působili. V optimálním případě by Zastavení na Cestě hrdinů odpovídala místům působení hrdinů, ale není to nezbytně nutné.
Cesta antihrdinů
(námět: nepodařilo se doložit prvenství, přišlo s tím nezávisle několik lidí najednou …)
Cesta by připomněla i ty osobnosti z historie našeho města, na které nyní příliš hrdi nejsme, ale v historii Brodu svou roli sehráli (soudce Jana Husa před koncilem v Kostnici, vrah ministra Rašína …).
Cesta poezie
(námět: L. Vondrák, člen spolku)
Tak jako v Cestě epigramů KHB jsou citovány epigramy KHB, v Cestě poezie by byly na obdobné destičky umisťovány drobné verše nejrůznějších autorů. Cesta by sloužila k potěše duše.
Cesta škol
(námět: M. Kamp, nečlen spolku, ale člen realizačního týmu projektu za Partnera Muzeum Vysočiny v HB)
Cesta by zmínila pestrou historii mnoha brodských škol, existujících i těch, které již v našem městě nepůsobí.

Kreativitě se ale žádné meze nekladou, může vzniknout například Cesta kaváren, Cesta restaurací, Cesta vynálezů Járy Cimrmana (klidně ve spolupráci s jeho divadlem), Cesta volného času (například kluby a sportovní zařízení...). K atraktivitě projektu by mohla přispět i témata nepatřící výlučně do naší lokálně patriotické sféry, ale byla by atraktivní pro povšechnou znalost problematiky občany i návštěvníky města, například Cesta význačných vynálezů, Cesta světových osobností, Cesta význačných zločinů/zločinců, Cesta rekordů (klidně ve spolupráci s Muzeem rekordů v Pelhřimově nebo dle Guinnesse), Cesta sportovců, Cesta filmových hvězd...