Smetanovo náměstí‎ > ‎Dokumenty‎ > ‎

Dokumenty - příspěvky

Zápis z jednání pracovní skupiny pro revitalizaci Smetanova náměstí z 15.5.2012

přidáno: 24. 5. 2012 7:58, autor: Jan Štrobl


ZÁPIS

z jednání pracovní skupiny pro přestavbu Smetanova náměstí Havlíčkův Brod, které se uskutečnilo dne 15.5.2012 za přítomnosti – viz. prezenční listina.

Z jednání se omluvil p. Hejkal, Ing. Kába, pí. Brožová

 

V úvodu přítomné přivítal radní Libor Honzárek. Seznámil přítomné s hlavním bodem programu a to je dopravní řešení Smetanova náměstí.

Honzárek seznámil s tím, že město Havlíčkův Brod vyhrálo krajské kolo programu regenerace MPZ a v celostátním kole obdrželo cenu časopisu Moderní obec. Poděkoval členům pracovní skupiny a arch. Burianovi, neboť tyto ocení jsou i jejich zásluhou. Dále přítomné seznámil s tím, že revitalizace středu města je přihlášena do soutěže stavby Vysočiny 2011.

Honzárek informoval, že je provedeno geodetické zaměření Smetanova náměstí a vyzval k diskusi nad návrhem dopravního řešení.

Přítomné s navrženým řešením seznámil jeho spoluautor arch. Burian (dalším autorem je Ing. Sojka). Shrnul, že je vhodné Smetanovo náměstí oživit jednosměrnými ulicemi s dopravním omezením (např. zóna 30 km/hod apod.) a vyzval k diskusi o směru dopravy na těchto jednosměrných komunikacích. p.Vízek konstatoval, že zatížení komunikací bude zásadně odvislé od počtu a režimu parkovacích míst na Smetanově náměstí do doby realizace uvažovaných podzemních garáží. Je totiž pravděpodobné, že do předmětné zóny budou vjíždět pouze řidiči, kteří budou hledat parkovací místo a primárně si nebudou "zkracovat" jízdu ve směru na Horní ulici. Vjezd by tak mohl být povolen např. pouze pro dopravní obsluhu, resp. omezen časovým limitem na parkovacích místech.. Arch. Burian ozřejmil, že ve vlastní ploše bude min. parkovacích míst. V budoucnu by mělo být parkování směřováno v prostoru Smetanova náměstí do podzemí.

Ing. Bouchner shrnul svůj názor, že další komunikační propojení v ose jih-sever na Smetanově náměstí by mohla umožnit zklidnění Havlíčkova náměstí. Z toho vyplývá propojení Trčkova – Beckovského ano a propojení s parkovištěm u ZUŠ (směr do Horní) také. Ing. Bouchner konstatoval, že je třeba provést komunikace jako jednosměrné a zklidněné. Budoucnost ukáže, jaký směrem bude nejvhodnější dopravu vést a je možné dopravní proud přizpůsobit.

Honzárek konstatoval, že odpověď není jednoduchá, Smetanovo náměstí je třeba provést jako zklidněné s množstvím zeleně.

Dle názoru Teplana je důležitější provést propojení Trčkova – Horní ulice (přes parkoviště u ZUŠ). Napojení do Beckovské ulice je vhodné, ale dle jeho názoru není prioritní.

Kopic a Hermann se obávají, že v tomto případě dojde k nepřiměřenému navýšení dopravy.

Všichni účastníci se shodli, že je třeba najít míru dopravního zatížení a doprava na Smetanově náměstí je vhodná pro obsluhu území a nikoliv pro potřeby zvýšeného tranzitu.

Ing. Hlaváčkové nevadí doprava na Smetanově náměstí a uvítala by navýšení počtu parkovacích míst v tomto prostoru.

Ing. Hermann upozornil na plánovanou novostavbu v místě tzv. hříbku. Dále dle jeho názoru je třeba upřednostnit pěší provoz o ose východ – západ prodloužením Havlíčkovy ulice.

Rechtigová by nepropojovala jednosměrnou komunikaci z Trčkovy ulice do Beckovského, ale směrem do Horní ulice. O tomto názoru vznikla diskuse.

Z proběhlé diskuse byl většinový názor, že komunikace by měla být jednosměrná z Trčkovy ulice s vyústěním do Beckovského i Horní ulice s max. počtem zpomalovacích a bezpečnostních prvků. Pro pěší bude zřízen široký chodník doplněný vhodně zelení apod. zejména v ose Havlíčkovy ulice. Na Smetanově náměstí mohou být umístěna i parkovací místa s omezením pouze pro obsluhu dotčeného území.

 

Závěry z jednání :

Dopravní řešení Smetanova náměstí bude dopracováno dle studie předložené arch. Burianem s tím, že konkrétní systém dopravy (směr jednosměrek apod.) bude dořešen v dalším stupni projektových dokumentací. 

Z přítomných všichni hlasovali pro tento návrh kromě Ing. Kuželka, který se zdržel

V návrhu prodloužení Havlíčkovy ulici bude upřednostněna pěší doprava na úkor cca sedmi parkovacích stání navržených v předložené studii.

Všichni členové pracovní skupiny hlasovali pro

Na námět Ing. Hermanna ohledně cyklistické dopravy Arch. Burina odpověděl, že je předpokládána trasa cyklistické dopravy ve směru sever-jih. Vzhledem k maximálnímu zpomalení dopravy na Smetanově náměstí se předpokládá, že provoz cyklistů bude veden po komunikacích.

Honzárek pro další jednání vznesl námět na řešení záborů veřejných ploch ve prospěch reklam (např. typu A), markíz, předzahrádek apod. v celé městské památkové zóně.

Následně bylo jednání ukončeno.

Zapsal: Ing. Josef Beneš

 

 

Základní připomínky k přestavbě Smetanova náměstí

přidáno: 22. 6. 2011 22:09, autor: Redakce Budoucnost
Unesení z jednání rady města dne 10. 1. 2011

přidáno: 3. 6. 2011 22:30, autor: Jan Štrobl

Unesení z jednání rady města dne 10. 1. 2011

č. 48/11 Pracovní skupina pro přestavbu Smetanova náměstí

Rada města doplňuje pracovní skupinu pro přestavbu Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě o zástupce Okrašlovacího spolku BUDOUCNOST o.s., IČ 22855661 Jiřího Vízka. 

Zápis z jednání pracovní skupiny pro přestavbu Smetanova náměstí

přidáno: 2. 6. 2011 6:13, autor: Jan Štrobl

Zápis

z jednání pracovní skupiny pro přestavbu Smetanova náměstí, Havlíčkův Brod

konaného dne 10. 3. 2011


Účastníci:  dle přiložené prezenční listiny

 

        V úvodu jednání přítomné přivítal radní města Libor Honzárek. Vzhledem k delšímu časovému odstupu od předchozího jednání pracovní skupiny seznámil přítomné s problematikou - přestavba Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě na základě studie zpracované projekční kanceláří Burian – Křivinka, Brno.

Současně L. Honzárek představil jednotlivé členy pracovní skupiny a přivítal hosty – Ing. arch. Aleše Buriana (zpracovatel studie Smetanova náměstí) a Ing. arch. Jiřího Marka (zpracovatel Programu regenerace MPZ Havlíčkův Brod).

 

       Poté  L. Honzárek připomenul historii zahájení celkové obnovy historického středu města Havlíčkův Brod –

´- v roce 2003 podnět výboru pro územní plán a rozvoj k provedení rekonstrukce středu města, následně v roce 2004 vyhlášení architektonické soutěže, ze které jako vítězný vzešel návrh Ing. Stejskala, zpracovaný za spoluúčasti projekční kanceláře Burian – Křivinka z Brna,

rozhodnutí o rozdělení akcí – Havlíčkovo náměstí, Smetanovo náměstí, několik jednání s veřejností k seznámení s návrhy na revitalizaci Havlíčkova náměstí, zpracování projektové dokumentace, úspěšná žádost o dotaci z evropských fondů (ROP NUTS II. Jihovýchod) a samotná realizace revitalizace Havlíčkova náměstí, která bude ukončena v letošním roce.

 

       Následně předal p. Honzárek slovo Ing. arch. Burianovi, který představil přítomným studii přestavby Smetanova náměstí. Tak jako při minulém jednání pracovní skupiny pro přestavbu Smetanova náměstí v roce 2010 seznámil Ing. arch. Burian přítomné stručně s historií zástavby Smetanova náměstí  - podoba před demolicí původní zástavby v 70. letech, dnešní podoba a omezení, která tato podoba přináší – je nutno vycházet ze stávající situace a snažit se ji vylepšit.  Představil navržené řešení náměstí – využít Havlíčkovu uličku jako přirozenou dělicí čáru mezi horní a spodní částí náměstí. Hovořil postupně o zařazení automobilové i cyklistické dopravy na náměstí, rekonstrukci sítí, zřizování parkovacích míst se zařazením podzemního parkování jak v horní tak i v dolní části náměstí, zařazení zeleně a vodních prvků, prodejních ploch atd. Jedním z největších problémů je situování panelového domu v Havlíčkově uličce, kde by nejlepším řešením byla demolice tohoto objektu. Představená studie řeší i využití jednotlivých ploch náměstí – výstavbu nového objektu v horní části náměstí a jeho možné využití jako společenského a kulturního centra (zazněl návrh na pojmenování tohoto objektu „Solnice“ – podle bývalé budovy solnice, která přibližně v tomto prostoru stála a ve které bylo na počátku minulého století divadlo),  místa, které by evokovalo historii náměstí. Část od Havlíčkovy ulice dolů by měla plně odpovídat současným požadavkům na využití veřejného prostranství. Ing. arch. Burian uvedl, že obnovu Smetanova náměstí lze provádět i po etapách v návaznosti na finanční možnosti města. 

V průběhu představení studie  a následně po vystoupení Ing. arch. Buriana probíhala k předložené problematice diskuse:

Jiří Vízek - Okrašlovací spolek – vznesl několik dotazů k představené problematice i k revitalizaci Havlíčkova náměstí –

 

I./ Proč projektovou dokumentaci na Havlíčkovo náměstí i na Smetanovo náměstí zpracovává projekční kancelář Burian – Křivinka, když architektonickou soutěž vyhrál návrh Ing. Stejskala?

 - odpověděli L. Honzárek a Ing. arch. Burian – Ing. Stejskal zpracovával návrh do architektonické soutěže ve spolupráci s Ing. arch. Burianem a po vítězství v soutěži vyzval Ing. arch. Buriana k další spolupráci. Projekční kancelář Burian – Křivinka poté vyhrála i výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, vyhlášené Městem Havlíčkův Brod.

 

II./ Není už zahájené správní řízení ve věci přestavby Smetanova náměstí ?

     - odpověď L. Honzárek – není, zatím je vše ve stádiu přípravy projektu

 

III./ J. Vízek objasnil, proč občanské sdružení Okrašlovací spolek vstupuje do jednání pracovní skupiny – po nespokojenosti s průběhem přípravy a realizace revitalizace Havlíčkova náměstí (např. váznoucí komunikace města s občany, vzhled náměstí) bylo založeno občanské sdružení, které chce dbát na včasné ohlídání chyb, ke kterým by mohlo během přípravy přestavby Smetanova náměstí dojít, zajistit dobrou komunikaci města s občany, které chce zastupovat, podílet se na přípravě veřejných besed a získávat nezkreslené informace o dění ve městě.

-          poznámka Ing. Kuželky – revitalizace Havlíčkova náměstí byla prezentována občanům na několika veřejných besedách, byla realizována i anketa – odezva byla ze strany cca 200 občanů města, což nesvědčí o masivní zájmu občanů. Ve stejném duchu bude postupováno i při přípravě přestavby Smetanova náměstí.

 

IV./ J. Vízek vznesl dotaz na existenci ústředního tématu přestavby Smetanova náměstí?OS považuje použití „téma“ jako důležitou a pro veřejnost snadno uchopitelnou součástí perspektivních změn.

- odpověděli L. Honzárek a Ing. arch. Burian – zatím není žádné ústřední téma stanoveno

 

V./ J. Vízek uvedl, že jednou z možností řešení spodní části Smetanova náměstí by mohlo být zastřešení celého ústředního prostoru této části náměstí, Havlíčkovo náměstí pojednat v konzervativním duchu a naopak Smetanovo náměstí v ultramoderním pojetí.

- odpověděl L. Honzárek, Ing. Kuželka a  Ing. arch. Burian - zastřešení takto velkého prostoru nemá v Havlíčkově Brodě (cca 24 tis. obyvatel včetně přilehlých částí) opodstatnění.

Řešení Havlíčkova náměstí bylo  mnohokrát diskutováno, došlo k jednomyslnému rozhodnutí komise pro přípravu revitalizace náměstí i zastupitelstva města. Bylo by otázkou, do jakého časového období by se měla podoba Havlíčkova  náměstí vracet – náměstí prošlo ve své historii mnoha podobami.

 

VI./ J. Vízek vznesl dotaz na finanční zajištění celého projektu přestavby Smetanova náměstí.

- odpověděl L. Honzárek – zatím není časový tlak na přípravu – do roku 2013 není možnost spolufinancování z jiných zdrojů než je rozpočet města. Je ale třeba mít celý projekt připravený tak, aby bylo možno postupovat po etapách, popř. po roce 2013 být připraveni opět žádat o dotaci z evropských fondů.

 

Ing. Čeněk Jůzl – místostarosta města

 

Hovořil o špatném stavebním stavu panelového domu  zasahujícího do Havlíčkovy uličky, optimální by bylo do dubna letošního roku rozhodnout definitivně o jeho demolici. Nájemníkům tohoto domu může město nabídnout řešení bydlení buďto nájmem jiného bytu, který bude následně možno privatizovat, nebo nájmem jiného městského bytu  v centru města.

 

 

Ing. Ivan Kuželka – místostarosta města

 

Doporučil, aby bylo pokračováno v nastavené etapizaci obnovy středu města – Havlíčkovo náměstí, Svatovojtěšská ulice, případná demolice paneláku v Havlíčkově uličce do roku 2012, příprava obnovy Smetanova náměstí, tak, aby bylo možno jednotlivé etapy financovat z rozpočtu města i v případě, že by nebyla možno získání dotací z jiných zdrojů.

 

Libor Honzárek – uvolněný radní města

 

Důkladná příprava přestavby Smetanova náměstí je třeba i v návaznosti na stavební akce jiných institucí – jako příklad uvedl přeložení vedení plynu ve Svatovojtěšské ulici, které měla společnost RWE vyprojektované v místě potencionálních podzemních garáží ve spodní části Smetanova náměstí a díky spolupráci města a RWE došlo ke změně trasy vedení plynu tak, aby v budoucnu případné výstavbě podzemních garáží nebránilo.

 

Zapsala: Melounová, ORM

1-5 of 5