Historie přestavby v datech.

Datum přidání: May 31, 2011 1:17:0 PM

Usnesení rady města z 4. 10. 2004

590/04 Studie středu města

Rada města pověřuje odbor rozvoje města zadat vypracování studie centra města a to formou obeslání poptávkou čtyřem vybraným architektům: Ing. arch. Milanu Stejskalovi, Ing. arch. Davidu Hromadovi, Ing. arch. Luďkovi Rýznerovi a Ing. arch. Karlu Rörichovi dle upravených podkladů.

Usnesení rady města z 15. 11. 2004

733/04 Architekt města

Rada města schvaluje vytvoření pracovního místa "architekt města" s platností od 1.1.2005 za předpokladu zachování stávajícího počtu zaměstnanců

Usnesení rady města z 6. 12. 2004

749/04 Studie středu města

Rada města jmenuje hodnotící komisi pro vyhodnocení zpracovaných studií středu města ve složení Ing.arch. Jaroslav Kruntorád, Libor Honzárek, Mgr. Horymír Kubíček, Ing.arch. Jan Strejček, Ing.arch. Marie Nosková, Mgr. Pavel Rous, Ing. Tomáš Herman.

Usnesení rady města z 20. 12. 2004

781/04 Studie středu města

Rada města projednala zápis komise pro vyhodnocení architektonické studie středu města a ukládá odboru rozvoje města zajistit úhradu odměn zpracovatelům studií podle doporučení hodnotící komise.

782/04 Studie středu města

Rada města ukládá odboru správy a informatiky ve spolupráci s mediální radou zajistit zveřejnění studií středu města v radničních novinách Včela, v kabelovém vysílání radničního okénka a na presentačních panelech.

Usnesení rady města z 7. 11. 2005

739/05 Jmenování členů komise regenerace městské památkové zóny

Rada města jmenuje komisi rady města pro přípravu, zpracování a realizaci "Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod" ve složení: Ing.arch. Jaroslav Kruntorád, Libor Honzárek, Ing.arch. Jiří Marek, Jarmila Brožová, Ing. arch. Eva Hochmanová a pracovník (či pracovnice) odboru kultury a památkové péče krajského úřadu kraje Vysočina .