Zápis z jednání pracovní skupiny pro revitalizaci Smetanova náměstí z 15.5.2012

Datum přidání: May 24, 2012 2:58:11 PM

ZÁPIS

z jednání pracovní skupiny pro přestavbu Smetanova náměstí Havlíčkův Brod, které se uskutečnilo dne 15.5.2012 za přítomnosti – viz. prezenční listina.

Z jednání se omluvil p. Hejkal, Ing. Kába, pí. Brožová

V úvodu přítomné přivítal radní Libor Honzárek. Seznámil přítomné s hlavním bodem programu a to je dopravní řešení Smetanova náměstí.

Honzárek seznámil s tím, že město Havlíčkův Brod vyhrálo krajské kolo programu regenerace MPZ a v celostátním kole obdrželo cenu časopisu Moderní obec. Poděkoval členům pracovní skupiny a arch. Burianovi, neboť tyto ocení jsou i jejich zásluhou. Dále přítomné seznámil s tím, že revitalizace středu města je přihlášena do soutěže stavby Vysočiny 2011.

Honzárek informoval, že je provedeno geodetické zaměření Smetanova náměstí a vyzval k diskusi nad návrhem dopravního řešení.

Přítomné s navrženým řešením seznámil jeho spoluautor arch. Burian (dalším autorem je Ing. Sojka). Shrnul, že je vhodné Smetanovo náměstí oživit jednosměrnými ulicemi s dopravním omezením (např. zóna 30 km/hod apod.) a vyzval k diskusi o směru dopravy na těchto jednosměrných komunikacích. p.Vízek konstatoval, že zatížení komunikací bude zásadně odvislé od počtu a režimu parkovacích míst na Smetanově náměstí do doby realizace uvažovaných podzemních garáží. Je totiž pravděpodobné, že do předmětné zóny budou vjíždět pouze řidiči, kteří budou hledat parkovací místo a primárně si nebudou "zkracovat" jízdu ve směru na Horní ulici. Vjezd by tak mohl být povolen např. pouze pro dopravní obsluhu, resp. omezen časovým limitem na parkovacích místech.. Arch. Burian ozřejmil, že ve vlastní ploše bude min. parkovacích míst. V budoucnu by mělo být parkování směřováno v prostoru Smetanova náměstí do podzemí.

Ing. Bouchner shrnul svůj názor, že další komunikační propojení v ose jih-sever na Smetanově náměstí by mohla umožnit zklidnění Havlíčkova náměstí. Z toho vyplývá propojení Trčkova – Beckovského ano a propojení s parkovištěm u ZUŠ (směr do Horní) také. Ing. Bouchner konstatoval, že je třeba provést komunikace jako jednosměrné a zklidněné. Budoucnost ukáže, jaký směrem bude nejvhodnější dopravu vést a je možné dopravní proud přizpůsobit.

Honzárek konstatoval, že odpověď není jednoduchá, Smetanovo náměstí je třeba provést jako zklidněné s množstvím zeleně.

Dle názoru Teplana je důležitější provést propojení Trčkova – Horní ulice (přes parkoviště u ZUŠ). Napojení do Beckovské ulice je vhodné, ale dle jeho názoru není prioritní.

Kopic a Hermann se obávají, že v tomto případě dojde k nepřiměřenému navýšení dopravy.

Všichni účastníci se shodli, že je třeba najít míru dopravního zatížení a doprava na Smetanově náměstí je vhodná pro obsluhu území a nikoliv pro potřeby zvýšeného tranzitu.

Ing. Hlaváčkové nevadí doprava na Smetanově náměstí a uvítala by navýšení počtu parkovacích míst v tomto prostoru.

Ing. Hermann upozornil na plánovanou novostavbu v místě tzv. hříbku. Dále dle jeho názoru je třeba upřednostnit pěší provoz o ose východ – západ prodloužením Havlíčkovy ulice.

Rechtigová by nepropojovala jednosměrnou komunikaci z Trčkovy ulice do Beckovského, ale směrem do Horní ulice. O tomto názoru vznikla diskuse.

Z proběhlé diskuse byl většinový názor, že komunikace by měla být jednosměrná z Trčkovy ulice s vyústěním do Beckovského i Horní ulice s max. počtem zpomalovacích a bezpečnostních prvků. Pro pěší bude zřízen široký chodník doplněný vhodně zelení apod. zejména v ose Havlíčkovy ulice. Na Smetanově náměstí mohou být umístěna i parkovací místa s omezením pouze pro obsluhu dotčeného území.

Závěry z jednání :

Dopravní řešení Smetanova náměstí bude dopracováno dle studie předložené arch. Burianem s tím, že konkrétní systém dopravy (směr jednosměrek apod.) bude dořešen v dalším stupni projektových dokumentací.

Z přítomných všichni hlasovali pro tento návrh kromě Ing. Kuželka, který se zdržel

V návrhu prodloužení Havlíčkovy ulici bude upřednostněna pěší doprava na úkor cca sedmi parkovacích stání navržených v předložené studii.

Všichni členové pracovní skupiny hlasovali pro

Na námět Ing. Hermanna ohledně cyklistické dopravy Arch. Burina odpověděl, že je předpokládána trasa cyklistické dopravy ve směru sever-jih. Vzhledem k maximálnímu zpomalení dopravy na Smetanově náměstí se předpokládá, že provoz cyklistů bude veden po komunikacích.

Honzárek pro další jednání vznesl námět na řešení záborů veřejných ploch ve prospěch reklam (např. typu A), markíz, předzahrádek apod. v celé městské památkové zóně.

Následně bylo jednání ukončeno.

Zapsal: Ing. Josef Beneš