Přestavba Smetanova náměstí - Ing. arch Aleš Burian - 30.11.2009

Datum přidání: May 28, 2011 6:1:42 PM

Obsah dokumentace

  1. Průvodní zpráva

  2. Dokumentace stávajícího stavu

B.1 situace stávajícího stavu 1 : 1000

B.2 situace historických stop 1 : 1000

B.3 mapa stabilního katastru 1838

B.4 historické fotografie

B.5 fotodokumentace stávajícího stavu


C. Návrh

101 situace širších vztahů 1 : 2000

102 situace majetkových vztahů 1 : 1000

103 střešní pohled 1 : 1000

104 návrh – alternativa s panel.domem 1 : 1000

105 situace celkového řešení 1 : 500

106 situace dopravy 1 : 1000

107 situace zeleně 1 : 500

108 situace inženýrských sítí 1 : 500

109 řezopohledy 1 : 500

110 podzemní garáže Trčkova 1 : 500, 1: 400

111 ostrov I. - fontána 1 : 100

112 ostrov II. – dětské hřiště 1 : 100

113 ostrov III – amfiteátr 1 : 100

114 panelový dům – alternativa úprav 1 : 200

115 městský dvůr – schéma využití 1 : 700

116 městský dvůr – Reduta 1 : 400

117 příklady mobiliáře

118 fotografie modelu

119 vizualizace 1

119 vizualizace 2


Brno, 30.11.2009

Ing. arch Aleš Burian

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby Přestavba Smetanova náměstí

Místo stavby Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina

Pořizovatel dokumentace Město Havlíčkův Brod

zastoupené starostkou ing. Janou Fischerovou, CSc.

Havlíčkovo náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod

Zpracovatel dokumentace Architektonická kancelář Burian – Křivinka

Kalvodova 13, 602 00 Brno

Autoři návrhu Aleš Burian

Gustav Křivinka

Veronica Gallego Sotelo

Dopravní řešení Pavel Sojka

Řešení zeleně Zdeněk Sendler, Atelier zahradní a krajinské tvorby,

Česká 6, 602 00 Brno

2. Účel stavby

Studie řeší návrh přestavby Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě . Účelem navržených úprav je nová definice veřejných ploch, posouzení možnosti dostaveb ve vazbě na přesnější vymezení jednotlivých městských prostorů a nové funkční a materiálové řešení včetně návrhu úpravy zelených ploch.

Je zřejmé, že ideje a návrhy ve studii obsažené budou předmětem další veřejné diskuze. Některé je možno realizovat v blízké budoucnosti bez velkých nákladů, jiné jsou podmíněny většími investicemi, přeložkami inženýrských sítí či demolicemi, které jejich realizaci podmiňují. Některé návrhy mohou být pro veřejnost kontroverzní. Nicméně chtěli bychom touto studií a naší vizí Smetanova náměstí veřejnou diskuzi o jeho budoucí podobě zahájit.

3. Podklady

Pro zpracování studie byly použity následující materiály:

   1. Zaměření stávajícího stavu / MěÚ Havlíčkův Brod, ing Sláma/

   2. Soubor historických map a plánů

   3. Havlíčkův Brod – střed města, koncept architektonického řešení / Burian – Křivinka, ing arch Stejskal, 2004/

4. Zhodnocení stávajícího stavu

Stávající podoba Smetanova náměstí byla ustavena během radikální přestavby západní části historického jádra města v 80-tých letech minulého století. V té době došlo k plošné asanaci části historické struktury města a její nahrazení novodobou bytovou výstavbou. Část nových bytových objektů byla realizována ve čtyřpodlažní zástavbě prostorově ustupujících sekcí se zvýrazněnými motivy štítů, pravděpodobně odkazujících k minulosti, nicméně střed přestavby, který dnes vymezuje západní frontu Smetanovo náměstí, byl realizován v klasické sídlištní technologii panelových bodových osmipodlažních staveb doplněné jednopodlažní, resp. dvoupodlažní občanskou vybaveností. Vedle historické budovy pošty na východní straně náměstí byla postavena třípodlažní administrativní budovou, kterou dnes využívá ministerstvo zemědělství a v jejím pokračování byla násilně přerušena historická stopa Havlíčkovy ulice novostavbou panelové třípodlažní bytovky. Celý prostor, dříve kompaktně zastavěný, se otevřel v širokém profilu od Trčkovy ulice až k ulici Příčné. Vznikl velký otevřený prostor s výškovým převýšením téměř 11 metrů, který byl celý parkově upraven a byla z něj vyloučena doprava.

Zdá se, že název Smetanovo náměstí je poněkud zavádějící, neboť se o klasický městský shromažďovací prostor nejedná. Mnohem blíž je sídlištní parkové zeleni jak ji známe z obytných souborů z druhé poloviny minulého století. Nicméně přece jen se urbání struktura Smetanovo náměstí od klasického sídliště liší. Je zřejmá jasná snaha prostorového vymezení na jižní a západní straně náměstí a pokus o navázání na historickou strukturu města při severním okraji. Bohužel pokus ne příliš zdařilý, neboť celému prostoru nakonec dominují vysokopodlažní bytové domy, které svou výškou celý prostor ovládají. Rovněž zvolené měřítko celého otevřeného prostoru, které by snad bylo možno akceptovat ve volné sídlištní struktuře s ohledem na výšku realizovaných staveb, je v těsném sousedství rostlého města zcela neadekvátní.

Zeleň je na Smetanově náměstí zastoupena v hojném počtu. Všeobecně lze konstatovat, že druhová skladba a kompozice je poplatná době založení. Zvláště skupina jehličin ve spodní části není vhodná a perspektivní při jakékoli podobě úpravy. Cennější jsou některé listnaté dřeviny ve střední a horní části náměstí. Vybrané z nich jsou navrženy k zachování.

Po technické stránce se zdá celé řešené území v relativně dobrém stavu. Dnes tak častý příklad degradace panelových staveb a jejich okolí v důsledku změny sociální struktur jeho obyvatel není příliš patrný. Buď zde k němu nedochází nebo alespoň ne ve velké míře. Podrobnější ohledání samozřejmě odhalí spoustu dílčích závad; především stav pochůzích ploch, mobiliáře, zanedbaná údržba obchodního parteru s pokleslou agresivní reklamou / to se však netýká jenom Smetanova náměstí a už vůbec ne jenom Havlíčkova Brodu/, nefunkční fontána přeměněná na květinovou žardiniéru a řada dalších dílčích věcí.

Překvapuje i existence bytů v přízemí 8-podlažních bytových domů s minimálním odstupem od obchodních staveb. To je velmi nedůstojné prostředí pro slušné bydlení a zdá se nepředstavitelné, že mohlo vyhovět bytovým standardům i v době svého vzniku.

Celkově je však možno říci, že spíš než stav tohoto veřejného prostoru zaráží jeho nevymezenost, rozlehlost a neustavenost.

5. Návrh

Pří úvahách o možnostech proměny Smetanova náměstí jsme si byli vědomi řady limitů, které je nutno respektovat. Sem patří stávající bytové domy. Můžeme se do nekonečna přesvědčovat, že se nám nelíbí a že sem vůbec nepatří a obojí je pravda, ale jenom v těch nejkontroverznějších třech bodových domech s 8 podlažími je nejméně 96 bytů, pokud uvažujeme se 4 byty na jednom patře, a domníváme se, že je nereálné uvažovat v této době s jejich odstraněním. Dalším limitem jsou majetkové vztahy, stávající inženýrské sítě a ve svém důsledku i dnes už zažitý obraz tohoto prostoru jako městského parku.

Centrum města sice má parkové zázemí v těsné blízkosti historického centra na jeho východním okraji, přesto se nám zdá, že existence dvou nejdůležitějších městských prostorů v těsné blízkosti, z nichž každé je zcela jiné, protikladné ale zároveň se doplňující, je vztah, který je silný , zajímavý a rozvoje schopný.

Na jedné straně Havlíčkovo náměstí, hlavní městským prostor, parádní pokoj města s krásnou historickou architekturou, plné obchodních a v budoucnu snad i společenských aktivit, vydlážděné kamenem od jednoho průčelí k druhému a na straně druhé zelené náměstí Smetanovo, jako místo krátkodobého odpočinku a relaxace s upraveným zvoucím trávníkem s místy, kde je možno spočinout, číst, setkat se, přemýšlet; ale zároveň i místo plné života s tržištěm, kavárnou, podzemním parkovištěm, veřejnými toaletami i prozářenými obchody.

To místo je dostatečně velké, aby bylo schopno všechny tyto aktivity pojmout.

Aby mohlo k takovéto proměně dojít, je nutno vykonat množství dílčích kroků, z nichž některé je možno provést téměř okamžitě a další si vyžádají delší přípravu i větší finanční náklad.

Prostorové vymezení

Velmi důležité je pro nás přesnější vymezení prostoru Smetanova náměstí. Toho chceme dosáhnout jednak nadstavbou stávajících obchodních jednotek podél západní strany náměstí a dále novostavbou městského dvora v horní třetině náměstí.

Stávající obchody v parteru bytových domů jsou dnes v soukromém vlastnictví. Pouze dílčí část je dvojpodlažní, ostatní obchody jsou přízemní. Chceme umožnit majitelům jejich nadstavbu o druhé nadzemní podlaží. Toto druhé patro však nemůže zabírat celý půdorys stavby, neboť by se dále zhoršily podmínky oslunění přilehlých bytů. Předpokládáme, že nástavba by mohla zasahovat pouze do poloviny hloubky stávajících staveb a před jejich realizací bude nutno doložit průkaz oslunění a osvětlení těchto bytů.

Za klíčové považujeme rozdělení celého prostoru na dvě samostatné části. Za přirozenou hranici považujeme historickou stopu Havlíčkovy ulice, která dělí řešené území do dvou nestejně velkých částí. Spodní větší díl v kontaktu s panelovou výstavbou zůstane Smetanovým náměstím a novostavba městského dvora na hraně prodloužené Havlíčkovy ulice bude jeho přirozeným vyvrcholením. Horní část, kde je z velké části zachována historická struktura města má výrazně komornější měřítko a mohla by být dalším zajímavým místem historického centra s vlastní charakterem i identitou. A nové náměstí by se mohlo jmenovat U celnice, která zde prý kdysi stávala.

Městský dvůr

Novostavba městského bloku je nejdůležitější stavební aktivitou v řešeném území. Domníváme se, že velmi důležité bude její funkční určení. Pokud zvažujeme, která z důležitých městských funkcí není na Smetanově náměstí zastoupena a která by mohla přispět ke kultivaci celého prostoru i k jeho lepší identifikaci i postavení v hierarchii města, pak logicky dospějeme ke kultuře. Líbilo by se nám, kdyby městský dvůr byl soudobou kulturní stavbou, v jehož parteru by mohli být obchody, galerie, restaurace, v patře komorní sál pro 200 diváků se zázemím a v nejvyšším podlaží byty nebo administrativa. Víme, že v současné době probíhají ve městě diskuse o možném využití bývalé sokolovny v sousedství pro podobnou kulturní funkci. Je tedy zřejmé, že diskuze na toto téma je aktuální. Je samozřejmě možné zvažovat stavbu městského dvora jako čistě bytové nebo komerční stavby s obchodní pasáží a administrativou, nicméně její dominantní poloha v centru města by si dle našeho názoru zasloužila adekvátní funkční náplň. A pokud je vážně ve hře i demolice sousední panelové třípodlažní stavby, pak dostavbou na jejím dnešním místě, pochopitelně mimo profil historické Havlíčkovy ulice, by mohlo vzniknout mnohovrstevnaté kulturní centrum včetně městské knihovny či mediatéky přímo v centru města. Havlíčkobrodská Reduta.

Za nezbytnou součást takové stavby považujeme i garážová stání v podzemí.Tyto garáže s předpokládanou kapacitou okolo 50 stání by sloužily i jako veřejné garáže pro obyvatele a návštěvníky města.

Panelák

Mnoho diskuzí jsme vedli o osudu třípodlažní panelové stavby, která přerušila velmi brutálním způsobem Havlíčkovu ulici. V návrhu jsou dokumentovány dvě alternativy možného řešení.

Do finálního návrhu jsme po diskuzích v Havlíčkově Brodě zapracovali variantu s odstraněním stávající stavby. Jedině toto radikální řešení totiž umožní obnovit původní stopu ulice i přirozenou cestu z náměstí. Na uvolněném místě může vyrůst nová stavba, tentokrát už respektující Havlíčkovu ulice. Může to být nový bytový dům, nebo samostatné křídlo městského dvora - Reduty, jak již bylo uvedeno výše.

Ve druhé variantě je dokumentována alternativa, kdy by byly vybourány dvě podlaží jižní části stavby tak, aby bylo možno stavbou projít. V této variantě není možno stopu historické ulice obnovit, neboť schodišťový trakt, který obsluhuje ostatní byty stojí přesně v trase původní cesty. Zároveň předpokládáme, že by došlo k celkové rekonstrukci domu i k proměně jeho reálně socialistického vzhledu.

Smetanovo náměstí

Kromě již výše zmíněných úprav předpokládáme, že dojde k nové definici veřejných ploch náměstí. Stávající cesta podél obchodů by byla předlážděna a doplněna novou paralelní bezbariérovou rampou po celé délce náměstí. Hlavní plocha náměstí zůstane zelená s kvalitně udržovaným trávníkem. Zelenou plochu křižují přirozené diagonální cesty obyvatel města. Ty jsou doplněny novou parkovou pěšinou spojující městský dvůr s městský tržištěm v jižní části námětí. Na tuto cestu jsou připojeny ostrovy, tj. místa výrazných aktivit. V horní části je to mělký amfiteátr, místo posezení, ve střední části dětské hřiště a na konci cesty v její spodní části je navržena nová fontána. Fontána, která je situována v průhledu Svatovojtěšské ulice ustavuje spodní dlážděnou plochu náměstí. Zde předpokládáme rozšíření městského tržiště, vstupy do podzemních garáží, které zde navrhujeme, občerstvení s venkovní terasou a veřejné záchody v podzemí, které využívají schodiště i výtah pro obsluhu garáží. Část této plochy je zastřešena lehkou zvlněnou střechou, která slouží jako útočiště před deštěm nebo prudkým sluncem a umožňuje konání řady veřejných aktivit.

U celnice

Toto nové náměstí je zcela odlišné od náměstí Smetanova. Je to dáno jednak jeho komorní velikostí a dále různorodou stavební strukturou, která ho vymezuje. V jeho centru je situován mírně zvýšený prostor s kamennou kašnou a čtveřicí listnatých stromů přibližně v místech kde historicky čtveřice stromů stávala. Pod jejich korunami budou pohodlné dřevěné lavičky. Vnitřní atrium městského dvora se do náměstí otevírá a náměstí může sloužit jako jeho venkovní vestibul.

Zeleň

Návrh zeleně vychází z celkové radikální ozdravné koncepce řešení a celkem jasně určuje možnosti zachování a začlenění stávajících vybraných dřevin. Ponechané jsou dřeviny vyznačené v situaci. Ostatní jsou především z důvodů radikálnějších zásahů do terénu, nebo díky konfliktu s novou zástavbou navrženy k odstranění.

Nová koncepce řešení umožní plnohodnotnou náhradu formou aleje po obvodu náměstí v pravidelnějším sponu středně korunných listnatých stromů a větších listnatých stromů navržených rozvolněně ve středovém travnatém pásu. Kvalitní výpěstek s balem, obvod kmene min 25cm, výška kmene min 250cm.

Doporučený sortiment: např. Pyrus calleryana Redspire, Robinia pseud. Frisia, některé z rodu Sorbus nebo Prunus (malé, nebo žádné plody), Tilia cordata Rancho, Tilia tomentosa Szeleste; u soliterních Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Tilia tomentosa, Fagus sylvatica apod. ( lze uvažovat i o barevných kultivarech).

Doprava

Na rozdíl od dnešního stavu doporučujeme stávající prostor náměstí dopravně zpřístupnit jednosměrnou obslužnou komunikací. Ta začíná v Trčkově ulici a vede podél východní strany náměstí a před městským dvorem / přibližně ve stopě původní Havlíčkové ulice / zatáčí kolem městského dvora a je vedena dále přes náměstí U celnice až do ulice Horní. Zároveň je dopravně zpřístupněno propojení mezi Smetanovým náměstím a ulicí Beckovského jednosměrnou komunikací ve směru ke Smetanovu náměstí. Na nároží městského dvora se obě cesty spojují a pokračují na náměstí U celnice, odkud už je komunikace obousměrná.

Parkování

V území budu vyznačena nová parkovací stání. Jedná se o šikmé parkování na Smetanově náměstí, podélné a kolmé stání na Havlíčkově ulici ve směru od Beckovkého a dále o kolmá stání po dvou stranách náměstí U celnice. Celkem je na terénu vyznačeno 49 stání, z toho tři pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Další parkovací stání jsou navržena v podzemních garážích. Podzemní garáže jsou umístěny pod spodní částí Smetanova náměstí. Příjezd do garáží je obousměrnou rampou z ulice Trčkovy v nejnižším místě náměstí. Garáže mají dvě podzemní podlaží. Jejich celková kapacita je 87 stání. Jsou zpřístupněny schodištěm a výtahem v místě ústí Svatovojtěšské ulice, odkud je nejkratší cesta na Havlíčkovo náměstí. Jejich součástí jsou i veřejné toalety.

Další podzemní parkoviště je navrženo pod městským dvorem. I zde jsou dvě podzemní podlaží, které jsou přístupny jednopruhovými rampami z nové obslužné komunikace podél městského dvora. Kapacita těchto garáží je 53 stání.

Celkem je tedy v řešeném území navrženo 189 parkovacích stání.

Cyklisti

V návrhu je vytipována trasa pro cyklistickou stezku. Začíná na Horní ulici a vede po západním chodníku přes náměstí U celnice a dále podél nové rampy na straně parku až na tržiště ve spodní části Smetanova náměstí a odtud dále přes ulici Trčkovu dolů na jih k řece Sázavě.

Zádlažby

Smetanovo náměstí představuje rozhraní mezi historickou zástavbou a výstavbou z konce minulého století. Bude se zde potkávat historie se současností i nedávno minulostí. I proto je část ploch navržena v kamenné dlažbě a část bude v dlažbách betonových. Pomyslným rozhraním je park Smetanova náměstí. Plochy směrem k Havlíčkovu náměstí navrhujeme v kamenné zádlažbě. Chodníky v mozaice, parkovací plochy v odseku a pojížděné komunikace v žulové kostce do kroužkové vazby. Chodníky na západní straně náměstí před stávajícími obchody budou dlážděny betonovou dlažbou, nová rampa bude z dřevěných dubových či akátových hranolů. Pochůzí plochy parku budou z minerálního betonu /diagonály/ nebo z betonových desek o nestejné šířce pokládaných s distancí a prorůstající trávou / cesta od městského dvora k tržišti /. Zpevněná plocha ve spodní části náměstí bude kombinací kamene a betonu.

Náměstí U celnice považujeme za součást historického centra a předpokládáme použití kamenných dlažeb na pochůzích i pojížděných plochách.

Přeložky inženýrských sítí

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí náměstí dojde k dílčím přeložkám jednotlivých inženýrských sítí. Ty budou vyvolány jiným trasováním zpevněných ploch, úpravou nivelety náměstí a nově navrženou výstavbou. V případě podzemních garáží se jedná především o vedení plynu a vody menších dimenzí, u městského dvora budou přeložky náročnější. Především bude potřeba přeložit kanalizační stoku DN 1000, která dnes probíhá diagonálně přes staveniště a dále vedení vody, plynu a nn. Tyto přeložky pochopitelně zvyšují finanční náročnost realizace městského dvora.

Odpadky

V ploše řešeného území byly vytipovány 2 stanovitě pro sběr tříděného odpadu. Předpokládáme použití podzemních kontejnerů. Jedno stanoviště je na náměstí U celnice, vedle parkovacích stání před městským dvorem a druhé je na rozhraní Smetanova náměstí a Trčkovy ulice vedle parkovacích stání .

Související území

Úpravy Smetanova náměstí jsou vymezeny hranicí řešeného území. V blízkém okolí považujeme za důležité se zabývat i územím slepé uličky za stávajícím úřadem ministerstva zemědělství a pošty. Její dnešní stav je nevyhovující a pokud se podaří zkultivovat napojení Havlíčkovi ulice na Smetanovo náměstí ve formě malé piazzety, o to víc vynikne její zanedbanost a potřeba řešení. Jako první krok k možným úpravám je třeba celou uličku geodeticky zaměřit.

Diskuze:

Smetanovo náměstí

Navštívit tuto skupinu

Přihlásit odběr skupiny Smetanovo náměstí